فشار خون بالا

فشار خون بالا (پر فشاری خون=هیپرتانسیون) چیست ؟